Blog Archives

ประกาศรับสมัครโควตาพิเศษ…ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดู ฟัง การสอนงานอาชีพแนวใหม่ฟรี

*** (กรณีโรงเรียนที่ส่งผลงานมาแล้ว ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทุกโรงเรียน ไม่ต้องสมัครค่ะ) ***
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. กำหนดจัด Symposium การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น (นวนคร) ถนนพหลโยธินขาออก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การสอนงานอาชีพของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในโครงการนักธุรกิจน้อยฯ รอบตัดสินชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
 
ในการนี้ สนก. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโควตาพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด ณ จุดประชุม และสนก.จัดที่พักและอาหารให้) จำนวนไม่เกิน 100 คน

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

ประกาศรับสมัครโควตาพิเศษ…ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดู ฟัง การสอนงานอาชีพแนวใหม่ฟรี

*** (กรณีโรงเรียนที่ส่งผลงานมาแล้ว ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทุกโรงเรียน ไม่ต้องสมัครค่ะ) ***
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. กำหนดจัด Symposium การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น (นวนคร) ถนนพหลโยธินขาออก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การสอนงานอาชีพของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในโครงการนักธุรกิจน้อยฯ รอบตัดสินชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
 
ในการนี้ สนก. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโควตาพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด ณ จุดประชุม และสนก.จัดที่พักและอาหารให้) จำนวนไม่เกิน 100 คน

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และกรณีเรี่ยไร

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญ

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, หนังสือเวียน

แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, หนังสือเวียน

การจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยการศึกษา

การจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานการศึกษา

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, หนังสือเวียน

แนวทางการดำเนินงาน Zero Waste School

ผังการดำเนินงาน
รูปแบบการ Kick off
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE – 2Copy
เอกสาร ตัวอย่าง 3Rs

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ

เอกสารประกอบการประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียน ตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล รามคำแหง กรุงเทพฯ

การสร้างแรงบันดาลใจในงานออกแบบผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ชุมชน

บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน

แผนธุรกิจ Business Plan

ธุรกิจ Ecommerce

เรียนรู้กับ Google

นักธุรกิจน้อย คิดประดิษฐ์ ต่อยอด สร้างทรัพย์สินทางปัญญา

การพัฒนากระบวนการคิดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ AEC

ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์

หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดโดยคลิกที่ https://goo.gl/TTKfDk

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ตารางการอบรมครูสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 (สำหรับ 27 ศูนย์ในภูมิภาค)

ดาวน์โหลด ตารางการอบรมครูสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

กำหนดวันจัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด ตารางวันจัดค่าย 28 ศูนย์

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายและวิทยากร ศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ โครงการ”เยาวชน.. รักษ์พงไพร“ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

ดาวน์โหลด โครงการ ห้องเรียนธรรมชาติ

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบลงทะเบียน | สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ..

4 likes, 1 comments1 week ago

แบบลงทะเบียน | สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ..

2 likes, 0 comments1 week ago

กระทรวงศึกษาธิการ

13 likes, 0 comments1 week ago

Obecrobot2017

3 likes, 0 comments2 weeks ago

Obecrobot2017

2 likes, 0 comments3 weeks ago

Translate »