Blog Archives

แนวทางการดำเนินงาน Zero Waste School

ผังการดำเนินงาน
รูปแบบการ Kick off
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE – 2Copy
เอกสาร ตัวอย่าง 3Rs

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ

เอกสารประกอบการประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียน ตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล รามคำแหง กรุงเทพฯ

การสร้างแรงบันดาลใจในงานออกแบบผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ชุมชน

บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน

แผนธุรกิจ Business Plan

ธุรกิจ Ecommerce

เรียนรู้กับ Google

นักธุรกิจน้อย คิดประดิษฐ์ ต่อยอด สร้างทรัพย์สินทางปัญญา

การพัฒนากระบวนการคิดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ AEC

ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์

หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดโดยคลิกที่ https://goo.gl/TTKfDk

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ตารางการอบรมครูสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 (สำหรับ 27 ศูนย์ในภูมิภาค)

ดาวน์โหลด ตารางการอบรมครูสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

กำหนดวันจัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด ตารางวันจัดค่าย 28 ศูนย์

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายและวิทยากร ศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ โครงการ”เยาวชน.. รักษ์พงไพร“ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

ดาวน์โหลด โครงการ ห้องเรียนธรรมชาติ

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

แนวทางในการดำเนินการจัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ปีงบประมาณ 2559

แนวทางในการดำเนินการจัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลด

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

กำหนดการ ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กำหนดการ
ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 21 ศูนย์
และศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ 5 ศูนย์

ดาวน์โหลดกำหนดการค่าย

กำหนดการการอบรมครูสิ่งแวดล้อมศึกษาใน ๕ ภูมิภาค รวม ๖ รุ่น , กำหนดการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ, กำหนดการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ณ รร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2558

 
ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

หนังสือ เรียนรู้สู่เส้นทางอาชีพนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 
เรียนรู้สู่เส้นทางอาชีพนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป็นหนังสือเกี่ยวกับรายวิชาและกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ผ่านการวิจัยของโรงเรียน จำนวน 25 โรงเรียน ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเกิดจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดทำโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้โรงเรียนเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเพิ่มเติม ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสู่ความสำเร็จของการประกอบอาชีพ 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น กตัญญู  และปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้นักเรียนปฏิบัติจริงด้วยการทำงานร่วมกัน รู้จักใช้เทคโนโลยี มีอิสระทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลิตผลงานแปลกใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ในสิ่งที่นักเรียนคิดค้นขึ้น และ ได้สนับสนุนงบประมาณให้ครูจำนวนหนึ่งของโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำการวิจัยแนวคิดวิธีดังกล่าวโดยการจัดทำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ผลการวิจัยเป็นที่น่าพอใจมาก ครูพบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเชิงประจักษ์ สามารถตอบสนองแนวคิดของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างดี โรงเรียนที่ทำวิจัยสำเร็จจึงมีการปรับรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางของโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขยายผลภายในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายที่อยู่ใกล้เคียงอย่างกว้างขวางมากขึ้น

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

งานสัมมนา “สร้างวินัยในโรงเรียน สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน”

ประกาศรายชื่อผู้บริหารและครูในสังกัด สพฐ. ที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาสร้างวินัยในโรงเรียน
 รายชื่อผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
รายชื่อโรงเรียนจาก สพฐ (ต่างจังหวัด) ที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากการจัดนิทรรศการ

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกและประกวดผลงานนวัตกรรมในการจัด Symposium การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพรูปแบบโครง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา..

12 likes, 0 comments16 hours ago

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม PR MDES

0 likes, 0 comments2 days ago

New Thinking Project

2 likes, 0 comments1 week ago

ICU70โรงเรียน.xlsx

เมื่อวาน (12 มิ.ย. เวลา 16.00 น.) คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ..

17 likes, 0 comments1 week ago

Timeline Photos

ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทุนวิจัย ICU เบื้องต้น ดูที่นี่..

7 likes, 0 comments3 weeks ago

Translate »