Blog Archives

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted in กลุ่มงานภายใน

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน

Posted in กลุ่มงานภายใน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

Posted in กลุ่มงานภายใน

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

Posted in กลุ่มงานภายใน

การประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

การประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

Posted in กลุ่มงานภายใน

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และกรณีเรี่ยไร

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญ

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, หนังสือเวียน

แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, หนังสือเวียน

การจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยการศึกษา

การจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานการศึกษา

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, หนังสือเวียน

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

Posted in กลุ่มงานภายใน

การจัดจ้างพนักงานราชการพิเศษ

การจัดจ้างพนักงานราชการพิเศษ

Posted in กลุ่มงานภายใน
Translate »