Category: 01_Teacher & Learning

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

การลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน)

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้ ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และคณะ ดำเนินการลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน) ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการ “1+1 ไม่เท่ากับ 2” โดยจัดกิจกรรม Walk of wisdom ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงแบบ Active Learning ในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า อีกทั้งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุขผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์      


December 25, 2019 0

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในครั้งนี้คณะครู และนักเรียนจากโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย โรงเรียนบ้านพะเดะ โรงโรงเรียนบ้านแม่ตาว โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ และโรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ และบุคคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย


December 20, 2019 0

บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส. สนก.) ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส. สนก.) ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ในงาน “เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. บูธโครงงานนวัตกรรม STEM และนิทรรศการพลังคิดดี ได้แก่ จุดที่ 1 นิทรรศการนวัตกรรมพลังงาน และส่วนจัดแสดงจุดที่ 2 นิทรรศการพลังคิดดี 2. การแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ (STEM : Solar Fast Racing Thapsakae) แบ่งเป็นประเภททางเรียบ และทางวิบาก ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 3. การแข่งขันกองเชียร์พลังคิดดี ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าว…
Read more


December 12, 2019 0

ดร.สมพร สามทองกล่ำ เป็นผู้แทน สพฐ. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 2”

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมายให้ ดร.สมพร สามทองกล่ำ (ผอ. กลุ่ม วนส. สนก.) เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 2” ณ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขึ้นกล่าวในฐานะผู้แทนภาคการศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ ให้กำลังใจ พบปะภาคีเครือข่าย ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก กล่าวต้อนรับ และ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้ให้เกียรติเป็นผู้แทน สพฐ. มอบของที่ระลึกให้แก่มัคคุเทศก์น้อย…
Read more


December 11, 2019 0

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดเลย

วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส. สนก.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดเลย โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านกิจกรรม Active Learning ให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง


December 9, 2019 0

บุคลากรกลุ่ม วนส.สนก. เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (TELS 2019)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี  (ผอ.สนก.) มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (Thailand’s Education Leader Symposium 2019) ที่งาน AKSORN Teaching Forum : TELS 2019  ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  โดยมี ดร.ณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวปาฐกถา และภายในงานยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อาทิ คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  Dr. Akil E. Ross, Sr. ผู้อำนวยการ Chapin High School ประเทศสหรัฐอเมริกา  คุณจุน…
Read more


December 2, 2019 0

ผู้แทนสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมงาน TEDxYouth@Bangkok

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมาย ดร.สมพร สามทองกล่ำ (ผอ.กลุ่ม วนส. สนก.) และนายภูริวัจน์ วงค์เลย (นักวิชาการศึกษา วนส. สนก.) ร่วมงาน TEDxYouth@Bangkok ในฐานะ Education Partner โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้แสดงทักษะการสื่อสาร ความกล้าแสดงออก ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจ ประสบการณ์ และแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองสู่สังคม ณ อาคาร CW (Cyber World) Tower กรุงเทพมหานคร    


November 17, 2019 0