Category: 03_Research

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่และได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา วิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการพัฒนาการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) : SLC ซึ่งการประชุมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2563 ณ โรงเเรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ เพื่อเรียนรู้ถึงกระบวนการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ จัดทำแผนปฏิทินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนสู่การกำหนดวิสัยทัศน์และจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่…
Read more


January 14, 2020 0

การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดวิจัยดี มีนวัตกรรม และเกณฑ์การพิจารณาโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษามอบหมายให้ ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดวิจัยดี มีนวัตกรรม และเกณฑ์การพิจารณาโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายเพื่อจัดทำเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนในการทำโครงการการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย และจัดทำเกณฑ์การตัดสินให้รางวัลผลงานวิจัยดี มีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัย โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ข้าราชการบำนาญ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู โดยกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วย การร่วมนำเสนอความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนโครงการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการจัดทำร่างเกณฑ์การพิจารณาโครงการการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย และจัดทำเกณฑ์การตัดสิน และเกณฑ์การให้รางวัล สำหรับการประกวดวิจัยดี มีนวัตกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2564


December 16, 2019 0

ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาการดำเนินงานจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการจัดทำวารสาร e – Journal ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ และอยูในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานจัดทำระบบการเผยแพร่บทความวิจัยทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ e – Journal ต่อไป


December 11, 2019 0

ลงพื้นที่ศึกษาสภาพและจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่จะมีการควบรวมในจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพและจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่จะมีการควบรวมในจังหวัดอุดรธานี โดยเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำนวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ อ.กุมภวาปี โรงเรียนบ้านนายูง โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว โรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนบ้านคำม่วง อ.ศรีธาตุ โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โรงเรียนบ้านโคกล่าม อ.โนนสะอาด โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ และโรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.หนองแสง ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


November 29, 2019 0

การวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

เว็บไซต์ OBECRESEARCH ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา


November 16, 2019 0

ด่วน! สพฐ. เปิดรับข้อเสนอขอทุนวิจัย (งบแผ่นดิน) ผ่าน วช. และ สวทน.

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและเลขานุการร่วมในการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 2 เป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) คือ เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณบูรณาการ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563  โดยให้จัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (CONCEPT PROPOSAL) ตามแนวทางและเงื่อนไขที่ วช. และ สวทน. กำหนด ผ่านเว็บไซต์ WWW.NRMS.GO.TH ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 22 กันยายน 2561…
Read more


October 8, 2019 0