Category: 04_Moral

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ ณ โรงแรม เวสต์เกต เรสซิเดนท์ จ.นนทบุรี เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เกิดความต่อเนื่อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความเข้าใจในการดำเนินงานที่ตรงกัน โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 25 เขต


December 15, 2019 0

พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานในระดับกรม

โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ในระดับกรมของสพฐ. ที่ร่วมที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 โดยมีท่านอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้


November 16, 2019 0

เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานฉลองครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานฉลองครบรอบ  20 ปี ยุวทูตความดี ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมรับเสด็จและเฝ้าทูลละอองพระบาทในครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ริเริ่ม “โครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อปี 2542 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระชนมายุ 72 พรรษา โดยคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา นำร่อง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เข้าร่วมทำโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความดีให้กับเยาวชนยุวทูตเพื่อเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ    มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในปี 2558 ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากสมเด็จ    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชูปถัมภ์…
Read more


November 16, 2019 0

โรงเรียนวิถีพุทธ

ความเป็นมา รร.วิถีพุทธ ๑ ก่อร่างสร้างนวัตกรรรม โรงเรียนวิถี พุทธเกิดขึ้นในปลายปี 2545 เป็น 1 ใน 5 ของโครงการโรงเรียนรูปแบบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ (โครงการโรงเรียนรูปแบบใหม่ 5 รูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนในกำกับของรัฐ  โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ และโครงการนำร่องสรรหา พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ) การศึกษาแนวพุทธอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดมา เมื่อริเริ่มโครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้ศึกษาแนวทางของ 3 โรงเรียนที่ได้ใช้แนวพุทธเป็นหลักในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนทอสี โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสยามสามไตร) และได้เชิญบุคลากรทั้งสามโรงเรียนมาร่วมเป็นคณะทำงาน มีพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) เป็นประธาน รวมเรียกชื่อโรงเรียนจัดการศึกษาแนวพุทธว่า “โรงเรียนวิถีพุทธ” นับแต่นั้นมา คณะทำงานนี้มีการประชุมหลายครั้งต่อเนื่อง เพื่อเรียนรู้ร่วมกันและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ต่อมามีการเปิดรับโรงเรียนวิถีพุทธรุ่นแรกของโครงการด้วยการประกาศรับสมัคร และมีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 89 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนวิถีพุทธก็คือ  โรงเรียนวิถีพุทธ   หมายถึงโรงเรียนในวิถีแห่งปัญญา ที่พัฒนาอย่างบูรณาการในระบบแห่ง     ไตรสิกขา สู่ความเป็นพุทธ ผู้เข้าถึงธรรม ซึ่งทำให้เป็นอิสระ…
Read more


October 14, 2019 0

โรงเรียนสุจริต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบการบริหาร การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย


October 14, 2019 0

โรงเรียนคุณธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย โดย สพฐ. ในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10


October 14, 2019 0

ขอแสดงความยินดีกับยุวทูตความดีที่ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ณ รัฐคูเวต ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2562

ผู้แทนนักเรียนในโครงการยุวทูตความดีฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน ผู้ซึ่งมีความตื่นรู้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างชาญฉลาดได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้แทนเยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนในรัฐคูเวต ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2562” คือ เด็กหญิงโซเฟีย บือชา เด็กชายฟารฮานคาน โมอัมเม็ดซาริน จากโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 เด็กหญิงอลิน อากาฌา อามิน โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เด็กชายวรัชญ์ วัฒนานิกร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 เด็กชายพีระภัทร  รามจันทร์ โรงเรียนบ้านควนประ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 และเด็กชายวรโชติ ทวีกิจเจริญชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เดินทางพร้อมด้วยผู้แทนครูในโครงการฯ จำนวน 1 คน คือ นางสาวฐานิยา งามศิริ…
Read more


October 8, 2019 0

การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. VIDEO CONFERENCE

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ผ่าน 3 ช่องทาง 1. www.obectv.tv 2. www.youtube.com/obectvonline 3. www.facebook.com/obectvonline


October 8, 2019 0