Category: 06_Student Potential

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

ทีมหุ่นยนต์ สพฐ. รร.แปลงยาวพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 นำเสนอความสำเร็จจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. ทีมหุ่นยนต์ รร.แปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา) ร่วมนำเสนอผลงานและความสำเร็จจากการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ผ่านมา ในรายการบ่ายนี้ มีคำตอบ ทางช่อง 9 อสมท. ชมรายการสดย้อนหลัง  https://www.facebook.com/1333915556668484/videos/816852362094597/


November 29, 2019 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์

ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ “Young AI Robotics” รุ่น 2 โดยเป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 โรงเรียน มีเป้าหมายให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน และนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/BU_airobotics2  ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย


November 25, 2019 0

ขยายเวลารับสมัคร ข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่

ความหมายของผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่   หมายถึง  ผลงานที่เกิดจากจินตนาการที่สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแนวคิดใหม่ ที่ผู้ประดิษฐ์คิดเองตามบริบทและช่วงวัย โดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประเภทของสิ่งประดิษฐ์         1. เทคโนโลยีที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology)         2. อาหารและเกษตรกรรม (Food and Agriculture)         3. ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health)         4. เทคโนโลยีสําหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ   (Technology for Special Need)         5. การจัดการกับภัยพิบัติ (Disaster Management)         6. การศึกษาและนันทนาการ (Education and Recreation)         7. เทคโนโลยีการบินและอวกาศ (Aerospace and Aviation)  …
Read more


November 24, 2019 0

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


November 24, 2019 0

“สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 7 รางวัล Special Awards ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (IEYI 2019) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมการจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2019) ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม จังหวัดบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 9 ทีม รวม 17 คน ซึ่งจากการตัดสินของคณะกรรมการ มีผลการแข่งขันปรากฏว่า มีนักเรียนได้รับรางวัลครบทุกทีม แบ่งเป็น เหรียญทอง 3 รางวัล เหรียญเงิน 6 รางวัล และ Special Awards 7 รางวัล ดังนี้   รางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่…
Read more


November 16, 2019 0

นักเรียนไทยคนเก่ง คว้าเหรียญรางวัลแข่งคณิตโอลิมปิก ITMO 2019

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยะจรัสธำรง รองผู้อำนวยการ ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้การต้อนรับ คณะนักเรียน ที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2562 ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย ทางด้าน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ได้กล่าว แสดงความชื่นชม ความสำเร็จของตัวแทนประเทศไทย และเป็นปีที่พิเศษนั่นคือส่งตัวแทนไปแข่งขัน 24 คน สามารถได้เหรียญรางวัลทุกคน ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดจาก 1.ความร่วมมือของสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมถึงเขตพื้นที่ทางการศึกษา โดยปีนี้มีผู้คัดเลือกเพื่อไปเป็นตัวแทนมากกว่าปีที่แล้วถึงสามหมื่นคน มีจำนวน หนึ่งแสนเก้าหมื่นคนที่คัดเลือกจากทั่วประเทศ 2.ขอขอบคุณ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งสถานศึกษา ในการเตรียมตัวนั้นก่อนการแข่งขันได้มีการเข้าค่าย และผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ ทาง สพฐ.นำไปถอดประสบการณ์ ว่า มีแนวคิดหรือวิธีการอย่างไร ซึ่งทาง…
Read more


November 16, 2019 0

โต้วาทีภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเติมขีดความสามารถ พัฒนาความรู้ ทักษะให้กับนักเรียนในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และเห็นคุณค่าของการรวมตัว บนความหลากหลายของชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี 2552 โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้พัฒนานวัตกรรม “การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ และการพูดพาทีสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการนำกระบวนการแข่งขันทางวิชาการมาเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านอื่นๆ โดยมีรูปแบบการโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามการแข่งขันสากล คือ รูปแบบรัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary) ในหัวข้อการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการตระหนักถึงการเป็นพลเมืองโลก เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และความเข้าใจในเชิงลึก เห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างเข้าใจ โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการแข่งขัน พัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพทางภาษาสูง พัฒนาคู่มือการจัดการแข่งขัน พัฒนาหลักสูตร Building Skills for Debate และฝึกอบรมครูผู้สอนในการนำกิจกรรมลงสู่ชั้นเรียน ให้กับครูและผู้จัดการศูนย์ ERIC และ PEER จำนวน 6 จุดฝึกอบรมทั่วประเทศ ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นแกนนำในการเผยแพร่ ขยายผล ให้กับครูในพื้นที่ในการส่งเสริมทักษะ และกระบวนการของกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษสู่การจัดกิจกรรม ทั้งในและนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองตามความสนใจและความถนัดต่อไป  และยังได้พัฒนาผู้ตัดสินการโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพและเกณฑ์การตัดสินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเปิดเวทีการแข่งขันทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการขยายผลกิจกรรมลงสู่โรงเรียนตามภูมิภาคต่างๆ…
Read more


October 14, 2019 0

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2562 International Teenagers Mathematics Olympaid 2019 (ITMO 2019)

ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2562 International Teenagers Mathematics Olympaid 2019 (ITMO 2019) ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2562 ณ สาธารณรัฐอินเดีย


October 14, 2019 0