Blog Archives

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบสอง ระดับประเทศ)

1.หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
2.หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
3.ประกาศระดับประเทศ 60
4.แนบท้ายประกาศ 1-2
5.แนบท้ายประกาศ 3 – 4
6.แนบท้ายประกาศ 5 – 9

Posted in หนังสือราชการ

การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย1
รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย2
แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม_ระเบียบงบบูรณาการ 24 มีค 60

Posted in หนังสือราชการ

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (60)

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (60)

Posted in หนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader-AYL) รุ่น 1 และ 2

ดาวน์โหลดหนังสือ สพป.
ดาวน์โหลดหนังสือ สพม.

Posted in หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประกอบโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร”

ดาวโหลดไฟล์ คลิกที่นี่

Posted in ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

เชิญชวนร่วมค้นหา ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี

 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO ๒๐๑๗ และ IESO ๒๐๑๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือถึง สพม.ทุกเขต
ประกาศมูลนิธิ สอวน.(IESO)
ประกาศมูลนิธิ สอวน.(IJSO)

Posted in หนังสือราชการ

ARS ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ

ARS ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ

Posted in หนังสือราชการ

แนวการดำเนินงาน zero Waste school

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE
ผังการดำเนินงาน
เอกสาร ตัวอย่าง 3Rs

Posted in หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ฉบับสมบูรณ์

11 likes, 0 comments3 days ago

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

0 likes, 0 comments5 days ago

จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ..

3 likes, 0 comments1 week ago

ข่าวการศึกษา รักครูดอทคอม

0 likes, 0 comments1 week ago

นักบินน้อย สพฐ.

1 likes, 0 comments1 week ago

Translate »