Blog Archives

การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย1
รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย2
แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม_ระเบียบงบบูรณาการ 24 มีค 60

Posted in หนังสือราชการ

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (60)

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (60)

Posted in หนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader-AYL) รุ่น 1 และ 2

ดาวน์โหลดหนังสือ สพป.
ดาวน์โหลดหนังสือ สพม.

Posted in หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประกอบโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร”

ดาวโหลดไฟล์ คลิกที่นี่

Posted in ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

เชิญชวนร่วมค้นหา ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี

 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO ๒๐๑๗ และ IESO ๒๐๑๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือถึง สพม.ทุกเขต
ประกาศมูลนิธิ สอวน.(IESO)
ประกาศมูลนิธิ สอวน.(IJSO)

Posted in หนังสือราชการ

ARS ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ

ARS ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ

Posted in หนังสือราชการ

แนวการดำเนินงาน zero Waste school

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE
ผังการดำเนินงาน
เอกสาร ตัวอย่าง 3Rs

Posted in หนังสือราชการ

การประกาศใช้ระเบียบกองทุนสานพลังประชารัฐ : โรงเรียนประชารัฐ และคู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
ประกาศระเบียบกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ

Posted in หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ.ย้ำเปิดช่องไม่มีตั๋วครูสอบได้เป็นความต้องการของผู้ใช้

1 likes, 1 comments1 day ago

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

0 likes, 0 comments1 day ago

สำนักงาน ก.ค.ศ.

2 likes, 0 comments3 days ago

กระทรวงศึกษาธิการ

1 likes, 0 comments5 days ago

Quality Learning Foundation

2 likes, 0 comments1 week ago

Translate »