Blog Archives

การคัดเลือกและประกวดผลงานนวัตกรรมในการจัด Symposium การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพรูปแบบโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางและหลักเกณฑ์การประกวด
ใบสมัครและแบบสรุปผลงานนวัตกรรมฯ สำหรับโรงเรียน
ใบสมัครและแบบสรุปผลงานนวัตกรรมฯ สำหรับศึกษานิเทศก์
รายชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์ในโครงการ

Posted in หนังสือราชการ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือ “นักวิทย์น้อยทรู” ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนสำหรับโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียน ICU”

หนังสือนำส่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน ICU
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย สพฐ.(สำหรับโรงเรียน ICU)
แบบฟอร์มรับรองคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยโดยโค้ช
รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียน ICU ที่ระบุปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน) https://goo.gl/AAwHwi

Posted in หนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youtn Leader-AYL) รุ่น ๑ – ๓

อบรมครูแกนนำ AYL อุบลราชธานี รุ่นที่ ๑
อบรมครูแกนนำ AYL เพชรบุรี รุ่นที่ ๒
อบรมครูแกนนำ AYL ขอนแก่น รุ่นที่ ๓

Posted in หนังสือราชการ

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบสอง ระดับประเทศ)

1.หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
2.หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
3.ประกาศระดับประเทศ 60
4.แนบท้ายประกาศ 1-2
5.แนบท้ายประกาศ 3 – 4
6.แนบท้ายประกาศ 5 – 9

Posted in หนังสือราชการ

การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย1
รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย2
แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม_ระเบียบงบบูรณาการ 24 มีค 60

Posted in หนังสือราชการ

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (60)

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (60)

Posted in หนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader-AYL) รุ่น 1 และ 2

ดาวน์โหลดหนังสือ สพป.
ดาวน์โหลดหนังสือ สพม.

Posted in หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประกอบโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร”

ดาวโหลดไฟล์ คลิกที่นี่

Posted in ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกและประกวดผลงานนวัตกรรมในการจัด Symposium การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพรูปแบบโครง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา..

12 likes, 0 comments16 hours ago

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม PR MDES

0 likes, 0 comments2 days ago

New Thinking Project

2 likes, 0 comments1 week ago

ICU70โรงเรียน.xlsx

เมื่อวาน (12 มิ.ย. เวลา 16.00 น.) คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ..

17 likes, 0 comments1 week ago

Timeline Photos

ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทุนวิจัย ICU เบื้องต้น ดูที่นี่..

7 likes, 0 comments3 weeks ago

Translate »