Blog Archives

ประกาศรับสมัครโควตาพิเศษ…ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดู ฟัง การสอนงานอาชีพแนวใหม่ฟรี

*** (กรณีโรงเรียนที่ส่งผลงานมาแล้ว ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทุกโรงเรียน ไม่ต้องสมัครค่ะ) ***
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. กำหนดจัด Symposium การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น (นวนคร) ถนนพหลโยธินขาออก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การสอนงานอาชีพของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในโครงการนักธุรกิจน้อยฯ รอบตัดสินชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
 
ในการนี้ สนก. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโควตาพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด ณ จุดประชุม และสนก.จัดที่พักและอาหารให้) จำนวนไม่เกิน 100 คน

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพรูปแบบโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพรูปแบบโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Posted in หนังสือราชการ

ลงทะเบียนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อนำเสนอ สพฐ. หาแนวทางการสนับสนุนหรือทุนการศึกษาและรายงานต่อ ครม.ต่อไป http://www.innoobec.com/?page_id=170023
หมายเหตุ  1 รางวัลต่อการกรอก 1 ครั้ง

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

แนวการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แนวการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Posted in หนังสือราชการ

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่อ “ใต้ร่มมหาวชิราบารมี”

หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

แบบสำรวจข้อมูลการต่อยอดการพัฒนาการจัดการขยะ และนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3RS

 
ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลได้ที่ http://eesdobec.com/garbage/surveylist.php

Posted in หนังสือราชการ

การคัดเลือกและประกวดผลงานนวัตกรรมในการจัด Symposium การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพรูปแบบโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางและหลักเกณฑ์การประกวด
ใบสมัครและแบบสรุปผลงานนวัตกรรมฯ สำหรับโรงเรียน
ใบสมัครและแบบสรุปผลงานนวัตกรรมฯ สำหรับศึกษานิเทศก์
รายชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์ในโครงการ

Posted in หนังสือราชการ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือ “นักวิทย์น้อยทรู” ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนสำหรับโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียน ICU”

หนังสือนำส่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน ICU
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย สพฐ.(สำหรับโรงเรียน ICU)
แบบฟอร์มรับรองคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยโดยโค้ช
รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียน ICU ที่ระบุปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน) https://goo.gl/AAwHwi

Posted in หนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youtn Leader-AYL) รุ่น ๑ – ๓

อบรมครูแกนนำ AYL อุบลราชธานี รุ่นที่ ๑
อบรมครูแกนนำ AYL เพชรบุรี รุ่นที่ ๒
อบรมครูแกนนำ AYL ขอนแก่น รุ่นที่ ๓

Posted in หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบลงทะเบียน | สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ..

4 likes, 1 comments1 week ago

แบบลงทะเบียน | สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ..

2 likes, 0 comments1 week ago

กระทรวงศึกษาธิการ

13 likes, 0 comments1 week ago

Obecrobot2017

3 likes, 0 comments2 weeks ago

Obecrobot2017

2 likes, 0 comments3 weeks ago

Translate »