Blog Archives

คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓ สำนักงาน ก.พ.

Posted in หนังสือเวียน

แผนโครงการเงินกู้ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)

แผนโครงการเงินกู้ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)

Posted in หนังสือเวียน

บิดาของนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถึงแก่กรรม

บิดาของนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ถึงแก่กรรม

Posted in หนังสือเวียน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนัก/หน่วยงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนัก/หน่วยงาน

Posted in หนังสือเวียน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนัก/หน่วยงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนัก/หน่วยงาน

Posted in หนังสือเวียน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted in หนังสือเวียน

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

Posted in หนังสือเวียน

ขอแจ้งตำแหน่งว่างเพิ่มเติมและขอแก้ไขประเภทและตำแหน่งเลขที่ที่ประกาศรับสมัคร

ขอแจ้งตำแหน่งว่างเพิ่มเติมและขอแก้ไขประเภทและตำแหน่งเลขที่ที่ประกาศรับสมัคร

Posted in หนังสือเวียน

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมิน.pdf”>ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

Posted in หนังสือเวียน

เชิญประชุม

เชิญประชุม

Posted in หนังสือเวียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ.ย้ำเปิดช่องไม่มีตั๋วครูสอบได้เป็นความต้องการของผู้ใช้

1 likes, 1 comments1 day ago

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

0 likes, 0 comments1 day ago

สำนักงาน ก.ค.ศ.

2 likes, 0 comments3 days ago

กระทรวงศึกษาธิการ

1 likes, 0 comments5 days ago

Quality Learning Foundation

2 likes, 0 comments1 week ago

Translate »