Blog Archives

คู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับองค์กรและหน่วยงานภายนอก (ฉบับย่อ)

ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับองค์กรและหน่วยงานภายนอก (ฉบับย่อ)

Posted in ข่าวสารโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ประชาสัมพันธ์, เอกสาร/สิ่งพิมพ์

คู่มือการใช้คลังเมนูสนับสนุนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับโรงเรียนนำร่อง (ฉบับย่อ)

ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับโรงเรียนนำร่อง (ฉบับย่อ)

Posted in กลุ่มงานภายใน, ข่าวสารโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ดาวน์โหลด, ประชาสัมพันธ์, เอกสาร/สิ่งพิมพ์

แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ, เอกสาร/สิ่งพิมพ์

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลจากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ดาวน์โหลด

Posted in กลุ่มงานภายใน, กลุ่มโครงการพิเศษ, เอกสาร/สิ่งพิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบลงทะเบียน | สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ..

4 likes, 1 comments1 week ago

แบบลงทะเบียน | สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ..

2 likes, 0 comments1 week ago

กระทรวงศึกษาธิการ

13 likes, 0 comments1 week ago

Obecrobot2017

3 likes, 0 comments2 weeks ago

Obecrobot2017

2 likes, 0 comments3 weeks ago

Translate »