Blog Archives

ลงทะเบียนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อนำเสนอ สพฐ. หาแนวทางการสนับสนุนหรือทุนการศึกษาและรายงานต่อ ครม.ต่อไป http://www.innoobec.com/?page_id=170023
หมายเหตุ  1 รางวัลต่อการกรอก 1 ครั้ง

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น…ผลการลงทะเบียนขอทุนวิจัยโรงเรียน ICU (ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560)

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น…ผลการลงทะเบียนขอทุนวิจัยโรงเรียน ICU ดังนี้ (เช็คเบื้องต้นโรงเรียนICUที่เสนอขอทุนวิจัย(29พ.ค.เวลา 24.00 น.) (ปิดรับสมัครขอทุน 31 พ.ค.)

Posted in ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประกอบโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร”

ดาวโหลดไฟล์ คลิกที่นี่

Posted in ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

ประกาศผลการคัดเลือก เคาโครงสิ่งประดิษฐจากเอกสารรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดผลการคัดเลือก
*** ขอให้ทุกทีมเตรียมผลงานเพื่อมานำเสนอประมาณต้นเดือน ก.ย. จะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ****

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ ปี 2559

cover

ดาวน์โหลดจาก https://drive.google.com/file/d/0B2BaDoesASowZjlIRW1sV1h0WjZZenlEN1NwckJCcDRWZGEw/view?usp=drivesdk

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

แบบประเมินค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร และ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล

ดาวน์โหลด

แบบประเมินค่ายและแบบสรุปรายงาน
โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม

หรือคลิกที่นี่ 

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

เอกสารประกอบการประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียน ตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล รามคำแหง กรุงเทพฯ

การสร้างแรงบันดาลใจในงานออกแบบผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ชุมชน

บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน

แผนธุรกิจ Business Plan

ธุรกิจ Ecommerce

เรียนรู้กับ Google

นักธุรกิจน้อย คิดประดิษฐ์ ต่อยอด สร้างทรัพย์สินทางปัญญา

การพัฒนากระบวนการคิดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ AEC

ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์

หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดโดยคลิกที่ https://goo.gl/TTKfDk

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

คู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับองค์กรและหน่วยงานภายนอก (ฉบับย่อ)

ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับองค์กรและหน่วยงานภายนอก (ฉบับย่อ)

Posted in ข่าวสารโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ประชาสัมพันธ์, เอกสาร/สิ่งพิมพ์

คู่มือการใช้คลังเมนูสนับสนุนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับโรงเรียนนำร่อง (ฉบับย่อ)

ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับโรงเรียนนำร่อง (ฉบับย่อ)

Posted in กลุ่มงานภายใน, ข่าวสารโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ดาวน์โหลด, ประชาสัมพันธ์, เอกสาร/สิ่งพิมพ์

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายและวิทยากร ศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ โครงการ”เยาวชน.. รักษ์พงไพร“ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

ดาวน์โหลด โครงการ ห้องเรียนธรรมชาติ

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบลงทะเบียน | สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ..

4 likes, 1 comments1 week ago

แบบลงทะเบียน | สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ..

2 likes, 0 comments1 week ago

กระทรวงศึกษาธิการ

13 likes, 0 comments1 week ago

Obecrobot2017

3 likes, 0 comments2 weeks ago

Obecrobot2017

2 likes, 0 comments3 weeks ago

Translate »