Blog Archives

ประกาศผลการคัดเลือก เคาโครงสิ่งประดิษฐจากเอกสารรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดผลการคัดเลือก
*** ขอให้ทุกทีมเตรียมผลงานเพื่อมานำเสนอประมาณต้นเดือน ก.ย. จะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ****

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ ปี 2559

cover

ดาวน์โหลดจาก https://drive.google.com/file/d/0B2BaDoesASowZjlIRW1sV1h0WjZZenlEN1NwckJCcDRWZGEw/view?usp=drivesdk

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

แบบประเมินค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร และ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล

ดาวน์โหลด

แบบประเมินค่ายและแบบสรุปรายงาน
โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม

หรือคลิกที่นี่ 

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

เอกสารประกอบการประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียน ตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล รามคำแหง กรุงเทพฯ

การสร้างแรงบันดาลใจในงานออกแบบผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ชุมชน

บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน

แผนธุรกิจ Business Plan

ธุรกิจ Ecommerce

เรียนรู้กับ Google

นักธุรกิจน้อย คิดประดิษฐ์ ต่อยอด สร้างทรัพย์สินทางปัญญา

การพัฒนากระบวนการคิดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ AEC

ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์

หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดโดยคลิกที่ https://goo.gl/TTKfDk

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

คู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับองค์กรและหน่วยงานภายนอก (ฉบับย่อ)

ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับองค์กรและหน่วยงานภายนอก (ฉบับย่อ)

Posted in ข่าวสารโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ประชาสัมพันธ์, เอกสาร/สิ่งพิมพ์

คู่มือการใช้คลังเมนูสนับสนุนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับโรงเรียนนำร่อง (ฉบับย่อ)

ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับโรงเรียนนำร่อง (ฉบับย่อ)

Posted in กลุ่มงานภายใน, ข่าวสารโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ดาวน์โหลด, ประชาสัมพันธ์, เอกสาร/สิ่งพิมพ์

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายและวิทยากร ศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ โครงการ”เยาวชน.. รักษ์พงไพร“ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

ดาวน์โหลด โครงการ ห้องเรียนธรรมชาติ

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

แนวทางในการดำเนินการจัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ปีงบประมาณ 2559

แนวทางในการดำเนินการจัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลด

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

กำหนดการ ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กำหนดการ
ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 21 ศูนย์
และศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ 5 ศูนย์

ดาวน์โหลดกำหนดการค่าย

กำหนดการการอบรมครูสิ่งแวดล้อมศึกษาใน ๕ ภูมิภาค รวม ๖ รุ่น , กำหนดการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ, กำหนดการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ณ รร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

การประกวดนวัตกรรม ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

ด้วยกรมอนามัย  โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในหัวข้อ “มุมมองใหม่ : อนามัยการเจริญพันธุ์”
ภายใต้โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญพันธ์ ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
http://rh.anamai.moph.go.th/office/index.php
หรือ รายละเอียดโครงการที่ http://rh.anamai.moph.go.th/download/rh_innovation59.pdf

Posted in ข่าวสารโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

2 likes, 0 comments2 days ago

EchoEnglish

0 likes, 0 comments2 weeks ago

ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอกดอทคอม

6 likes, 0 comments2 weeks ago

ประกาศแล้ว! แผนพัฒนาศก.ฉบับ12 มุ่งศก.ดิจิทัล-ขนส่งทางราง-ปลูกฝังคนไทยไม่โกง

1 likes, 0 comments2 weeks ago

Timeline Photos

0 likes, 0 comments3 weeks ago

Translate »