Blog Archives

ตารางการอบรมครูสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 (สำหรับ 27 ศูนย์ในภูมิภาค)

ดาวน์โหลด ตารางการอบรมครูสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

กำหนดวันจัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด ตารางวันจัดค่าย 28 ศูนย์

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายและวิทยากร ศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ โครงการ”เยาวชน.. รักษ์พงไพร“ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

ดาวน์โหลด โครงการ ห้องเรียนธรรมชาติ

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

แนวทางในการดำเนินการจัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ปีงบประมาณ 2559

แนวทางในการดำเนินการจัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลด

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ

กำหนดการ ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กำหนดการ
ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 21 ศูนย์
และศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ 5 ศูนย์

ดาวน์โหลดกำหนดการค่าย

กำหนดการการอบรมครูสิ่งแวดล้อมศึกษาใน ๕ ภูมิภาค รวม ๖ รุ่น , กำหนดการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ, กำหนดการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ณ รร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, หนังสือราชการ
Translate »