Category: INNO NEWS

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

การประชุมปฏิบัติการสร้างกรอบวิจัยและร่างกรอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม

การประชุมปฏิบัติการสร้างกรอบวิจัยและร่างกรอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อจัดทำโครงร่างวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อร่างหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) เพื่อรวบรวมคลังข้อมูลเกี่ยวกับ SDGs ให้เป็นแหล่งสืบค้นหลักและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับหน่อยงานอิ่นๆได้ โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด    


January 24, 2020 0

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่และได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา วิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการพัฒนาการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) : SLC ซึ่งการประชุมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2563 ณ โรงเเรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ เพื่อเรียนรู้ถึงกระบวนการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ จัดทำแผนปฏิทินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนสู่การกำหนดวิสัยทัศน์และจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่…
Read more


January 14, 2020 0

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษและการผลิตสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษและการผลิตสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน วางแผนจัดการแข่งขันประจำปี 2563 และวางแผนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์สำหรับครูทุกระดับชั้น ในการนำกิจกรรมโต้สาระวาทีสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด


January 10, 2020 0

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้ผู้แทน คือ ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่า บึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2562  ภายใต้แนวคิด “อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก” ครูและนักเรียนผู้สนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดสื่อโปสเตอร์สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวนได้ที่ http://www.dnp.go.th/wildlife_it/n_web/lacegant/pages/poster.php


December 27, 2019 0

การลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน)

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้ ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และคณะ ดำเนินการลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน) ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการ “1+1 ไม่เท่ากับ 2” โดยจัดกิจกรรม Walk of wisdom ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงแบบ Active Learning ในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า อีกทั้งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุขผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์      


December 25, 2019 0

การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก) และผู้แทนจากสำนักต่างๆ ของ สพฐ.นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)ได้ประชุมหารือร่วมกันในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน


December 25, 2019 0

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในครั้งนี้คณะครู และนักเรียนจากโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย โรงเรียนบ้านพะเดะ โรงโรงเรียนบ้านแม่ตาว โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ และโรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ และบุคคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย


December 20, 2019 0

พิธีรับมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ธนาคารกรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่

  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร. อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมในพิธีรับมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (สีลม )เวลา 10.00- 11.30 น. โดยมี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายอนุชา บูรพชัยศรี) เป็นประธาน


December 17, 2019 0

การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดวิจัยดี มีนวัตกรรม และเกณฑ์การพิจารณาโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษามอบหมายให้ ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดวิจัยดี มีนวัตกรรม และเกณฑ์การพิจารณาโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายเพื่อจัดทำเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนในการทำโครงการการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย และจัดทำเกณฑ์การตัดสินให้รางวัลผลงานวิจัยดี มีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัย โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ข้าราชการบำนาญ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู โดยกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วย การร่วมนำเสนอความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนโครงการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการจัดทำร่างเกณฑ์การพิจารณาโครงการการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย และจัดทำเกณฑ์การตัดสิน และเกณฑ์การให้รางวัล สำหรับการประกวดวิจัยดี มีนวัตกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2564


December 16, 2019 0