เอกสารประกอบการประชุมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียน ตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล รามคำแหง กรุงเทพฯ

  • การสร้างแรงบันดาลใจในงานออกแบบผลิตภัณฑ์


  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ชุมชน


  • บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน


  • แผนธุรกิจ Business Plan


  • ธุรกิจ Ecommerce


  • เรียนรู้กับ Google


  • นักธุรกิจน้อย คิดประดิษฐ์ ต่อยอด สร้างทรัพย์สินทางปัญญา


  • การพัฒนากระบวนการคิดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ AEC


  • ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์


หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดโดยคลิกที่ https://goo.gl/TTKfDk

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

Leave a Reply

Translate »