ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youtn Leader-AYL) รุ่น ๑ – ๓

อบรมครูแกนนำ AYL อุบลราชธานี รุ่นที่ ๑
อบรมครูแกนนำ AYL เพชรบุรี รุ่นที่ ๒
อบรมครูแกนนำ AYL ขอนแก่น รุ่นที่ ๓

Posted in หนังสือราชการ

Leave a Reply

Translate »