สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนสำหรับโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียน ICU”

หนังสือนำส่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน ICU
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย สพฐ.(สำหรับโรงเรียน ICU)
แบบฟอร์มรับรองคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยโดยโค้ช
รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียน ICU ที่ระบุปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน) https://goo.gl/AAwHwi

Posted in หนังสือราชการ

Leave a Reply

Translate »