การคัดเลือกและประกวดผลงานนวัตกรรมในการจัด Symposium การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพรูปแบบโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางและหลักเกณฑ์การประกวด
ใบสมัครและแบบสรุปผลงานนวัตกรรมฯ สำหรับโรงเรียน
ใบสมัครและแบบสรุปผลงานนวัตกรรมฯ สำหรับศึกษานิเทศก์
รายชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์ในโครงการ

Posted in หนังสือราชการ

Leave a Reply

Translate »