ขอแสดงความยินดีกับยุวทูตความดีที่ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ณ รัฐคูเวต ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2562

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

ขอแสดงความยินดีกับยุวทูตความดีที่ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ณ รัฐคูเวต ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2562

October 8, 2019 04_Moral INNO NEWS 0

ผู้แทนนักเรียนในโครงการยุวทูตความดีฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน ผู้ซึ่งมีความตื่นรู้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างชาญฉลาดได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้แทนเยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนในรัฐคูเวต ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2562” คือ เด็กหญิงโซเฟีย บือชา เด็กชายฟารฮานคาน โมอัมเม็ดซาริน จากโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 เด็กหญิงอลิน อากาฌา อามิน โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เด็กชายวรัชญ์ วัฒนานิกร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 เด็กชายพีระภัทร  รามจันทร์ โรงเรียนบ้านควนประ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 และเด็กชายวรโชติ ทวีกิจเจริญชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เดินทางพร้อมด้วยผู้แทนครูในโครงการฯ จำนวน 1 คน คือ นางสาวฐานิยา งามศิริ ครูโรงเรียน วัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโลกทัศน์และต่อยอดองค์ความรู้ของยุวทูตความดีให้กว้างไกล รอบรู้ รอบด้าน รวมถึงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การเสริมสร้างประสบการณ์ครั้งนี้มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ รัฐคูเวต ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการพัฒนา โลกทัศน์ของยุวทูตความดีตลอดการเดินทาง