ผู้บริหาร สนก.

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี

ผู้อำนวยการ

ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข

รองผู้อำนวยการ

 

ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยะจรัสธำรง

รองผู้อำนวยการ