นวัตกรรมด้านคุณธรรม

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ ณ โรงแรม เวสต์เกต เรสซิเดนท์…

โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ในระดับกรมของสพฐ. ที่ร่วมที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ….

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานฉลองครบรอบ  20 ปี ยุวทูตความดี ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี…

ความเป็นมา รร.วิถีพุทธ ๑ ก่อร่างสร้างนวัตกรรรม โรงเรียนวิถี พุทธเกิดขึ้นในปลายปี 2545 เป็น 1 ใน 5 ของโครงการโรงเรียนรูปแบบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ (โครงการโรงเรียนรูปแบบใหม่ 5 รูปแบบ ได้แก่…

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบการบริหาร การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต…

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย โดย สพฐ. ในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่…

ผู้แทนนักเรียนในโครงการยุวทูตความดีฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน ผู้ซึ่งมีความตื่นรู้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างชาญฉลาดได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้แทนเยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนในรัฐคูเวต ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2562” คือ…

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ผ่าน 3…