นวัตกรรมด้านการวิจัย

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)…

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษามอบหมายให้ ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดวิจัยดี มีนวัตกรรม และเกณฑ์การพิจารณาโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา…

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาการดำเนินงานจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการจัดทำวารสาร e -…

เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพและจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่จะมีการควบรวมในจังหวัดอุดรธานี โดยเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำนวน 13…

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและเลขานุการร่วมในการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ….