นวัตกรรมด้านการวิจัย

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพและจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่จะมีการควบรวมในจังหวัดอุดรธานี โดยเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำนวน 13…

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและเลขานุการร่วมในการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ….