ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง

ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสาวศรัญญา โชติ

พนักงานบันทึกข้อมูล

 

นางสาวพรวิภา หนูทอง

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

 

นางสาวเนตรนภา เดชชิด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ