กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวมาลี  กิตติอุดมเดช

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นางรัชทิตา เชยกลิ่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางรัดเกล้า  นุ้ยแม้น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ดร.ฐาปณัฐ  อุดมศรี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายนพดล  วงศ์บุญทำ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

นายฉัตรชัย  สารีวัลย์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

นายอาทิตย์  ฉิมนอก

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

นางสาววนาลี  ฉิมเกิด 

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ