กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

นางสาวสมพร สามทองกล่ำ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

 

นางณัฐชยา เม็นไธสง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายวสันต์ สุทธาวาศ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายภูริวัจน์ วงศ์เลย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวฉัตรญาดา สืบสาย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางจิณห์นิภา ดำสนิท

พนักงานราชการ