ด้านการวิจัย

คลิก

ด้านศักยภาพผู้เรียน

คลิก

ด้านการบริหาร

คลิก

ด้านคุณธรรม

คลิก

ด้านการต่อต้านการทุจริต

คลิก

ด้านสิ่งแวดล้อม

คลิก

ด้านการเรียนการสอน

คลิก

ด้านเชิงนโยบาย

คลิก

ข่าวสารล่าสุด

ทฤษฎี 7 โมดุล สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ของโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31

                   โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31 ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้นำแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใน 7 โมดุล มาใช้ในสถานศึกษาโดยได้นำรูปแบบที่ 4 นั่นคือ รูปแบบการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา โดยจะจัดการเรียนรู้ใน 2 ลักษณะ คือ 1) จัดในรายวิชาเพิ่มเติมในโครสร้างหลักสูตร ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมนักธุรกิจน้อย Visits:[…]

Read more
May 14, 2020 0

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563

  ด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยใช้หลักการ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่[…]

Read more
May 2, 2020 0

ขยายเวลาการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนถึง 30 ก.ย. 63

กรมป่าไม้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร หลักเกณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องระบุรายละเอียดวัสดุที่นํามาใช้ ขั้นตอนและวิธีการผลิต รวมถึงต้นทุนการผลิตอย่างถูกต้องครบถ้วน วัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบรรจุภัณฑ์ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในระยะเวลา ประมาณ 1 ถึง 2 ปี บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องมีต้นทุนมูลค่าโดยเฉลี่ยไม่เกิน 0.85 บาท ต่อ 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถ รองรับการผลิตจํานวนมาก 1 ล้านชิ้น[…]

Read more
April 30, 2020 0

กลุ่มงานภายใน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการประกอบด้วย 7 กลุ่มงาน และ 1 ศูนย์ ดังนี้

บท.

กลุ่มบริหารทั่วไป


คลิก

วคส.

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา


คลิก

วสศ.

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา


คลิก

วพร.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้


คลิก

วนบ.

กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร


คลิก

วนส.

กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน


คลิก

คพศ.

กลุ่มโครงการพิเศษ


คลิก

ศรต.

ศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


คลิก

E – Service

ตอบแบบสำรวจออนไลน์ / ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ / ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์

INNOVATION CREATOR FOR BETTER EDUCATION

สื่อ และเอกสารเผยแพร่ออนไลน์

E -BOOK

อ่านในรูปแบบ ON LINE