รวบรวม ประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนานวัตกรรม /ทดลอง นำร่อง

ต่อยอด ขยายผลการนำร่อง/วิจัยเชิงนโยบาย

แผยแพร่การใช้นวัตกรรม ส่งมอบในระดับนโยบาย และระดับการนำไปใช้

E – Service

ตอบแบบสำรวจออนไลน์ / ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ / ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์

INNOVATION CREATOR FOR BETTER EDUCATION

ข่าวสารล่าสุด

การประชุมปฏิบัติการสร้างกรอบวิจัยและร่างกรอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม

การประชุมปฏิบัติการสร้างกรอบวิจัยและร่างกรอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อจัดทำโครงร่างวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อร่างหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for[…]

Read more
January 24, 2020 0

การประชุมปฏิบัติการวางแผนการเก็บข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ภายใต้กรอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดการประชุมปฏิบัติการวางแผนการเก็บข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ภายใต้กรอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจของคณะทำงานเก็บข้อมูลเชิงลึกก่อนลงพื้นที่ วางแผนและเตรียมความพร้อมคณะทำงานเก็บข้อมูลเชิงลึกในแต่ละพื้นที่ พร้อมกำหนดเวลาในการลงเก็บข้อมูลเชิงลึกในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more
January 17, 2020 0