Blog Archives

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือ “นักวิทย์น้อยทรู” ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

เชิญชวนร่วมค้นหา ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี

 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

การเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco – Product International Fair ๒๐๑๖

ดาวน์โหลดหนังสือนำและรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

หนังสือนำ ว.305 กำหนดการ แบบตอบรับ
รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ หน้า 1-15
รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ หน้า 16-30
รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ หน้า 31-45
รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ หน้า 46-60
รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ หน้า 61-75
รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ หน้า 76-82

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

หนังสือนำส่ง สพป. – สพม.
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ หน้า 1 – 20
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ หน้า 21 – 40
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ หน้า 41 – 60
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ หน้า 61 – 82

Posted in ดาวน์โหลด, ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทักษะการเป็นวิทยากรโต้วาทีภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรการจัด กิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตาม Link : https://drive.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHbZHRJeTdtN2JpZFU/view

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

การประกวดนวัตกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558

การประกวดนวัตกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558
หากสนใจโปรดดูรายละเอียด ที่
หนังสือแจ้ง สพป. และรายละเอียด
https://drive.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHbSDc2SmJLU290MGM/view?usp=sharing
หนังสือแจ้ง สพม. และรายละเอียด
https://drive.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHbaHdxbHpjRmkwdFk/view?usp=sharing

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครครู/ศน.เข้ารับการอบรมกิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ และพาทีสร้างสรรค์

1. การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร รับสมัครถึงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2558 (รับสมัครทั้งครู และศน.) 
2. การอบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นสู่การจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2558 รับสมัครถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 (รับสมัครเฉพาะครู จำนวน 50 คน)
3. การอบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมพาทีสร้างสรรค์สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2558 รับสมัครถึงวันที่30 กรกฎาคม 2558 (รับสมัครเฉพาะครู จำนวน 60 คน)
4. การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2558  รับสมัครถึงวันที่30 กรกฎาคม 2558 (รับสมัครเฉพาะครู จำนวน 60 คน)
 
สำหรับเกณฑ์และรายละเอียดอื่นๆ ให้ดาวน์โหลดเอกสารตาม link 
หนังสือแจ้ง สพท. 
https://drive.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHbYklUWEltb2ZreXM/view?usp=sharing
 
รายละเอียด English Debate 
https://drive.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHba0hiMjItTk1RSmc/view?usp=sharing
 
ใบสมัคร English Debate
https://drive.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHbNVNIdExHSFRqXzQ/view?usp=sharing
 
รายละเอียดพาทีสร้างสรรค์
https://drive.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHbZGhuWGlwbEhwVkk/view?usp=sharing
 
ใบสมัครพาทีสร้างสรรค์
https://drive.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHbME95R0RVNWF5dnM/view?usp=sharing
 
 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งอีเมล์มาที่ obecaseancontest@gmail.com

Posted in ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์การสมัครประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๓ และขยายเวลารับสมัคร

ประชาสัมพันธ์การสมัครประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๓ และขยายเวลารับสมัคร

Posted in ดาวน์โหลด, ด่วนที่สุด, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกและประกวดผลงานนวัตกรรมในการจัด Symposium การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพรูปแบบโครง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา..

12 likes, 0 comments16 hours ago

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม PR MDES

0 likes, 0 comments2 days ago

New Thinking Project

2 likes, 0 comments1 week ago

ICU70โรงเรียน.xlsx

เมื่อวาน (12 มิ.ย. เวลา 16.00 น.) คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ..

17 likes, 0 comments1 week ago

Timeline Photos

ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทุนวิจัย ICU เบื้องต้น ดูที่นี่..

7 likes, 0 comments3 weeks ago

Translate »