ลงทะเบียนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อนำเสนอ สพฐ. หาแนวทางการสนับสนุนหรือทุนการศึกษาและรายงานต่อ ครม.ต่อไป http://www.innoobec.com/?page_id=170023

หมายเหตุ  1 รางวัลต่อการกรอก 1 ครั้ง

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

Leave a Reply

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบลงทะเบียน | สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ..

4 likes, 1 comments1 week ago

แบบลงทะเบียน | สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ..

2 likes, 0 comments1 week ago

กระทรวงศึกษาธิการ

13 likes, 0 comments1 week ago

Obecrobot2017

3 likes, 0 comments2 weeks ago

Obecrobot2017

2 likes, 0 comments3 weeks ago

Translate »