นวัตกรรมด้านศักยภาพผู้เรียน

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

วันที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. ทีมหุ่นยนต์ รร.แปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา) ร่วมนำเสนอผลงานและความสำเร็จจากการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน…

ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ “Young AI Robotics” รุ่น 2 โดยเป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 โรงเรียน…

ความหมายของผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่   หมายถึง  ผลงานที่เกิดจากจินตนาการที่สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแนวคิดใหม่ ที่ผู้ประดิษฐ์คิดเองตามบริบทและช่วงวัย โดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประเภทของสิ่งประดิษฐ์         1. เทคโนโลยีที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Green…

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร FacebookLine

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมการจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงาน International…

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยะจรัสธำรง รองผู้อำนวยการ ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้การต้อนรับ คณะนักเรียน ที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก…

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเติมขีดความสามารถ พัฒนาความรู้ ทักษะให้กับนักเรียนในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และเห็นคุณค่าของการรวมตัว บนความหลากหลายของชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี 2552 โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้พัฒนานวัตกรรม “การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ และการพูดพาทีสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการนำกระบวนการแข่งขันทางวิชาการมาเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง…

ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2562 International Teenagers Mathematics Olympaid 2019 (ITMO 2019) ระหว่างวันที่ 13 – 17…

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) นำนักเรียนไทยพร้อมครูที่ปรึกษา และผู้ควบคุมการแข่งขัน เดินทางไป แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ International Grand D Challenge 2019 ณ เมือง Donghae สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)…

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศให้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีหลักการว่า   ในกรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมเป็นรายกิจกรรมไป โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รับผิดชอบในกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. รวม ๑๖…