กลุ่มบริหารทั่วไป

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางพิชชาภา วรวิทยาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์

ครูชำนาญการ (ช่วยราชการ)

นางสุจิตรา พิชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายบุญช่วย เสมศักดิ์

พนักงานธุรการ ระดับ 4 / หัวหน้า

นางสาวศรัญญา โชติ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวชนัญชิดา กาญจนลักษณ์

พนักงานธุรการ

นางวัชรินทร์ ทองวิลัย

พนักงานพิมพ์ดีด

นายบดินทร์ วรวสุ

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวศศิ โกเมนธรรมโสภณ

พนักงานพิมพ์ดีด

นายนฤนนท์ ใคลยะนนท์

พนักงานพิมพ์ดีด

นายสหัสพล ษรบัณฑิต

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

นางสาวปิยฉัตร สิงห์ทองคำ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ