Blog Archives

คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓ สำนักงาน ก.พ.

Posted in หนังสือเวียน

การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย1
รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย2
แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม_ระเบียบงบบูรณาการ 24 มีค 60

Posted in หนังสือราชการ

แผนโครงการเงินกู้ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)

แผนโครงการเงินกู้ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)

Posted in หนังสือเวียน

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (60)

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (60)

Posted in หนังสือราชการ

บิดาของนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถึงแก่กรรม

บิดาของนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ถึงแก่กรรม

Posted in หนังสือเวียน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนัก/หน่วยงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนัก/หน่วยงาน

Posted in หนังสือเวียน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader-AYL) รุ่น 1 และ 2

ดาวน์โหลดหนังสือ สพป.
ดาวน์โหลดหนังสือ สพม.

Posted in หนังสือราชการ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนัก/หน่วยงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนัก/หน่วยงาน

Posted in หนังสือเวียน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted in หนังสือเวียน

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

Posted in หนังสือเวียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ.ย้ำเปิดช่องไม่มีตั๋วครูสอบได้เป็นความต้องการของผู้ใช้

1 likes, 1 comments1 day ago

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

0 likes, 0 comments1 day ago

สำนักงาน ก.ค.ศ.

2 likes, 0 comments3 days ago

กระทรวงศึกษาธิการ

1 likes, 0 comments5 days ago

Quality Learning Foundation

2 likes, 0 comments1 week ago

Translate »