Blog Archives

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted in กลุ่มงานภายใน

รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted in หนังสือเวียน

ขอเรียนเชิญ และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม

ขอเรียนเชิญ และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม

Posted in หนังสือเวียน

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

Posted in หนังสือเวียน

ข้อมูลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ

Posted in หนังสือเวียน

คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน

Posted in หนังสือเวียน

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

Posted in ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted in หนังสือเวียน

การพิจารณากรอบสาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงศึกษา

การพิจารณากรอบสาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงศึกษา

Posted in หนังสือเวียน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงาน “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา”

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงาน “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา”

Posted in หนังสือเวียน
Translate »