แบบลงทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ

Trophy

                      ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล โดยให้ กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานต่อคณะรัฐมนตรี โดยด่วนต่อไป

                     ในการนี้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงขอสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการเสนอ ศธ. ต่อไป

* ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการศิลปหัตถกรรมนักเรียนและงานแข่งขันทางวิชาการ(คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ระดับนานาชาติ ที่จัดโดย สนก.  ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล ทาง สนก.ได้ประสานกับ สกก. และเจ้าของข้อมูล เพื่อขอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

*  เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะฐานข้อมูลอยู่แล้ว กรุณาจัดเตรียมข้อมูลในตารางตามไฟล์แนบ  ดาวน์โหลด แล้วส่ง E-mail มาที่ eduinno.2013@gmail.com เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลนี้ต่อไป 

* ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว คลิกที่นี่

* ติดต่อสอบถาม ทางไลน์ @ คลิก หรือ โทร. 022885895

* ขยายเวลาการลงทะเบียนภายใน 25 สิงหาคม 2560 

 

ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ •   ด้านวิชาการ
    ด้านศิลปะและดนตรี
    ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
    ด้านกีฬาและนันทนาการ
    ด้านทักษะฝีมืออาชีพ
    ด้านอื่นๆ
Translate »