Category: 09_OTHER

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

พิธีรับมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ธนาคารกรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่

  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร. อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมในพิธีรับมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (สีลม )เวลา 10.00- 11.30 น. โดยมี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายอนุชา บูรพชัยศรี) เป็นประธาน


December 17, 2019 0

การประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Video Conference)

  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Video Conference) เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์และด้านอาคารสิ่งก่อสร้างฯ


December 12, 2019 0

การประชุมปฎิบัติการยกร่างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และการสื่ออสารผ่านกิจกรรมโต้วาที ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดการประชุมปฎิบัติการยกร่างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงและการสื่ออสารผ่านกิจกรรมโต้วาที ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมแนวคิดและยกร่างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและทักษะกระบวนการคิดชั้นสูงและการสื่อสารผ่านกิจกรรมการโต้สาระวาทีและเพื่อเตรียมการจัดการพัฒนานักเรียนตามหลักสูตร สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ


November 29, 2019 0

เยี่ยมชม และพบปะผู้บริหาร ฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธัญนันท์  แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ และคณะ เข้าพบผู้บริหาร ฝ่ายบริหารวิชาการ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  School of International & Interdisciplinary Engineering Program – Robotics Laboratory ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโครงการและกิจกรรมด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อยอดให้คุณครูและผู้เรียน สามารถเข้าถึงโอกาสในการระดับการศึกษาต่อ และด้านอาชีพต่อไป


November 23, 2019 0

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตตรวจราชการ

ศุนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรแรมริเวอร์ไรน์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.พิธาน พื้นทอง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนและแนวทางในการทำงานแก่ประธานเขตตรวจราชการเพื่อนำไปใช้ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป


November 21, 2019 0

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 15 ท่าน เพื่อร่วมกันพัฒนา model การศึกษาของโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน


November 18, 2019 0

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักโดยมีนโยบายให้มีการ ดำเนินกิจกรรม 5ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรเป็นพื้นฐานในการ พัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จึงกำหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบัติกิจกรรม 5ส.  


November 16, 2019 0

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR (Emergency First Response Course)

สนก. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR (Emergency First Response Course) จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายพรชัย ถาวรนาน (คพศ.) และ นายวสันต์ สุทธาวาศ (วนส.)โดยได้มีการเรียนรู้ทั้งภาคท ฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้กับเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตจริงได้ ภาพ/คลิปโดย :ดร.วสันต์ สุทธาวาศ


October 9, 2019 0

ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กพฐ. และปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

ดร.อโณทัย และคณะ สนก. ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. และท่านประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  


October 9, 2019 0

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ : Best of the Best Practices “เพชรน้ำหนึ่ง สพม.2”

  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมสู่ Best Practice” และเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครู และผู้นำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนในสังกัด สพม.2 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ : Best of the Best Practices “เพชรน้ำหนึ่ง สพม.2” ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร  


October 8, 2019 0