แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านและการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านและการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

November 19, 2019 01_บท. 06_Student Potential Group 0

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสาร