Category: 01_บท.

BUREAU OF EDUCATIONAL INNOVATION DEVELOPMENT

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ ณ โรงแรม เวสต์เกต เรสซิเดนท์ จ.นนทบุรี เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เกิดความต่อเนื่อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความเข้าใจในการดำเนินงานที่ตรงกัน โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 25 เขต


December 15, 2019 0

การประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Video Conference)

  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Video Conference) เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์และด้านอาคารสิ่งก่อสร้างฯ


December 12, 2019 0

การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านอโณทัย ไทยวรรณศรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี นายชวลิต โพธิ์นคร และนางสาวสิริมา หมอนไหม อดีตผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติทีดีรายด้าน และ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาคต่อไป


November 26, 2019 0

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตตรวจราชการ

ศุนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรแรมริเวอร์ไรน์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.พิธาน พื้นทอง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนและแนวทางในการทำงานแก่ประธานเขตตรวจราชการเพื่อนำไปใช้ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป


November 21, 2019 0

เลขาธิการ กพฐ. มอบผู้แทนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี โดยมีพลตำรวจเอกวัชรพล ประสานราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำ นักงาน ป.ป.ช. (ถนนสนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี


November 18, 2019 0

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 15 ท่าน เพื่อร่วมกันพัฒนา model การศึกษาของโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน


November 18, 2019 0

พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานในระดับกรม

โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ในระดับกรมของสพฐ. ที่ร่วมที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 โดยมีท่านอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้


November 16, 2019 0

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักโดยมีนโยบายให้มีการ ดำเนินกิจกรรม 5ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรเป็นพื้นฐานในการ พัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จึงกำหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบัติกิจกรรม 5ส.  


November 16, 2019 0